iensw& dI mOq hoeI krwrI ! (in`kI kivqw)

iensw& dI mOq hoeI krwrI ! (in`kI kivqw)
---------------------------------------------


h`Q rMg KUn nwl inrdoSwˆ, hiqAwrI hoeI ibcwrI !
v`fw ru`K jdoˆ if`igAw, iensw& dI mOq hoeI krwrI !

vkq ny vyKI srkwrI iensw& dI qlvwr do DwrI !
muAwvzw ijMnw mrzI, kdI nhIˆ iensw& dI vwrI !

vkIl AmIr, APsr AmIr, kys ivgwV ky fwrI !
kwqlwˆ dI in`GI godI bYT, cwr puSq AwpxI qwrI !

fr nwl, pYsy nwl gvwh mukry, geI hY m`q mwrI !
is`K kOm jdoˆ hwrI, AwpixAw kwrx ij`q ky hwrI !

- blivMdr isMG bweIsn