ਗੰਨੇ ਦਾ ਜੂਸ (ਨਿੱਕੀ ਕਹਾਣੀ)

gMny dw jUs ! (in`kI khwxI)
-----------------------------

id`lI gurduAwrw kmytI coxwˆ Aw rhIAwˆ hn, qy qusI gMny cUp rhy ho ? (isAwsI Anmol isMG ny rxjIq isMG nUM mjwk dy lihjy iv`c puiCAw)

rxjIq isG (gMnw cUpdy hoey) : ieh pRgtwvw hY ik ijs qrwˆ gMny dw jUs kFx leI mSIn iv`c pw-pw ky AMq Pok pwsy kr idMdy hn, iesI qrIky *pMQ-pMQk dI duhweI* dw jUs k`F ieh pwrtIAwˆ Awm is`K Aqy pMQk msilAwˆ nUM Pok vwˆg ie`k pwsy su`t idMdy hn!

quhwfw kuJ nhIˆ ho skdw ! qusIˆ Awpxy gMny cUpo qy swnUM swfy ihswb nwl cox lVn idE ! vylw, pMgw ijhw lY ilAw ! ies ny qwˆ myrw hI jUs kF dyxw sI ! (buVbuV krdy hoey A`gy cl pYˆdw hY)

- blivMdr isMG bweIsn
 

#nikkikahani