BMvrw ! (in`kI kivqw)

AkwlI BMvrw AMny ipAwr iv`c, Pu`l nUM pwvY glvkVIAwˆ !
Pu`l dw ipAwr sUrj (ihMduqv) nwl, muMh Kol inhwrdw !

BMvrw k`cy ipAwr iv`c, cuMGdw rs JUT r`q P`kVIAw !
sUrj Fl jwvy, Pu`l bMd ho jwˆdw, BMvrw iv`cy mr jwˆdw !

BMvry ! qUM kryˆ ipAwr ie`kpwsV, hr g`l qy Pu`l cwVdw !
Pu`l fuibAw sUrj dy ipAwr iv`c, bMd hoky qYnUM hI mwrdw !

ipAwr kr hoS iv`c, Awpxy sUrj (is`KI) dw vI iDAwn kr !
dovyˆ sUrj brwbr cmkx, koeI AYsw rwh ikEˆ nhI Bwldw ?

- blivMdr isMG bweIsn